परमेसर का बचन

य्हॉ प मती को पि.डी.एफ छ थेह यान्हॅ सितमातॅ म डाउनलोड कर सकॅ छ।